Общи условия на промоцията „ВАШИТЕ ЛИЧНИ СУПЕРГЕРОИ 2: НОВАТА СИГУРНОСТ”

Общи условия на промоцията „ВАШИТЕ ЛИЧНИ СУПЕРГЕРОИ 2: НОВАТА СИГУРНОСТ”

Общи условия на промоцията „ВАШИТЕ ЛИЧНИ СУПЕРГЕРОИ 2: НОВАТА СИГУРНОСТ”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „ВАШИТЕ ЛИЧНИ СУПЕРГЕРОИ” се организира и провежда от дружеството VIP Security, ЕИК 121819662 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сребърна” №14, наричано по-долу „Организатор”.

2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда в съответствия с настоящите общи условия, наричани по-долу „Общите условия”.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани в интернет сайта www.vipsecurity.bg, наричан по-долу „Сайта”. Организаторът на Промоцията има право да променя Общите условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи условия на Сайта. При промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът публикува на видно място на уеб сайта си уведомление за променените условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 01.09.2016 г. и ще продължи до 31.10.2016 г., включително. Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде променен по всяко време от Организатора.
Обстоятелството по прекратяване на Промоцията се публикува от Организатора на Сайта и се счита за известно на всички лица от момента на публикуването му на Сайта.

5. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
Промоцията важи за населени места, в които VIP Security осъществява услугата охрана на обекти с електронни системи за сигурност и мобилни патрули. В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което към датата на стартиране на промоцията няма действащ договор за охрана с електронни системи за сигурност и мобилни патрули, сключен с VIP Security, ЕИК 121819662 за съответен обект, за който желае да приложи настоящата Промоция.

6. ПАРАМЕТРИ НА ПРОМОЦИЯТА
В рамките на настоящата промоция всеки нов клиент на VIP Security, при сключване на двугодишен договор за услуги по охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули с цена на промоционален пакет от 20.00 (двадесет) лева без ДДС за жилищни и бизнес обекти, получава:
– Безплатна СОД система, състояща се от контролен панел, до два обемни и един магнитен датчик, сирена, акумулатор и комуникационно средство (GPRS модул или радиотрансмитер). Потенциални Участници с обекти, в които тази конфигурация е неприложима, могат да се възползват от промоцията, като заплатят допълнителните технически елементи, необходими за пълното оборудване на конкретния обект или заплащат месечен наем за тяхното използване в размер от 1 (един) лв. без ДДС за всеки монтиран допълнителен елемент;
– Включена в месечната такса имуществена отговорност за нанесени щети в размер до 2000 лв.
– Безплатно използване на услугата охрана с електронни системи за сигурност и мобилни патрули на обекта, поет под охрана по реда на настоящата промоция, в продължение на два календарни месеца;
– Участникът заплаща монтажните работи за инсталиране на алармената система по ценова листа на монтажни дейности, предоставена на потенциалния Участник преди сключване на договора и извършването на монтажа;
– При желание от страна на клиента да ползва допълнителни услуги, предоставяни от страна на Организатора на Промоцията, тези услуги се заплащат по актуалната тарифа на Организатора за съответния вид услуга;
– След изтичане на двугодишния срок на договора, клиентът има право, в случай, че желае да продължи да ползва услугата по охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули, на следните варианти: или да закупи инсталираната в обекта му, поет под охрана по реда на настоящата промоция, техника за сумата от 130.00 (сто и тридесет) лв. без ДДС за базисната конфигурация на промоционалната система (при инсталиран радиотрансмитер) или 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС (при инсталиран GPRS модул), или да я ползва под наем съобразно актуалните тарифи на Организатора за наем на техника;
– В случай че клиент, желаещ да се възползва от настоящата Промоция, има инсталирана в обекта си техника /електронни системи за сигурност/, той има право да участва в Промоцията като заплаща определената цена на промоционален пакет от 20.00 (двадесет) лева без ДДС месечно за жилищни и за бизнес обекти, както и стойността на монтажните работи по инсталиране и настройване на комуникационното средство за връзка с дежурния център на Организатора. След приключване на двугодишния срок на Промоцията, клиентът има право, в случай че желае да продължи да ползва услугата, на следните варианти: или да закупи инсталираното в обекта му, поет под охрана по реда на настоящата промоция, комуникационно средство GPRS модул на остатъчна стойност от 50.00 (петдесет) лв. без ДДС, или да го ползва под наем съобразно актуалните тарифи на Организатора за наем на комуникационно средство.
Условията на промоцията важат единствено за срока на договора. Сключването на договора за охрана се извършва при спазване на настоящите Общи условия и Общите условия на VIP Security за изпълнение на услуги по охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Правила са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода и условията на нейното действие. Всички други промоции, организирани от Дружествата, ще се регламентират от отделни Правила.

Тези Общи условия са приети на 26.08.2016 г. и са валидни за периода на Промоцията.