Касова дейност

Лидер в сферата на касовите услуги, VIP Security непрекъснато подобрява качеството на работата си, съобразно изискванията на сектора и развитието световни тенденции в сферата на кешовата сигурност. Главна наша цел е осигуряването на максимално ефективно обслужване на банкови и ритейл клиенти чрез касови центрове и транспортно-логистични системи на Компанията, ориентирани най-вече в управлението, обработката и преброяването на парични знаци и потоци. Тази услуга се осъществява при стриктно спазване на изискванията на БНБ. До настоящия момент такива касови центрове сме изградили в различни точки, покриващи територията на България.